Prava i povlastice za slijepe osobe

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti one se osjećaju srcem
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture picture

Donatori

picture picture

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, slijepe osobe mogu ostvariti različita prava. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje i brojni drugi uvjeti. Preduvjet za stjecanje prava je utvrđeno tjelesno oštećenje. Dobivanjem rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti, stupnju i uzroku oštećenja organizma - tjelesnom oštećenju, slijepe osoba stječe uvjete za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje drugih prava.

POVLASTICE NA TEMELJU ČLANSTVA U UDRUZI

Popust na telefonsku pretplatu u fiksnoj i mobilnoj tehnologiji

Slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge u T-Comu; mjesečnu naknadu i telefonske razgovore na određene korisničke pakete.

Hrvatski telekom članovima udruga članica Hrvatskog saveza slijepih koji na svoje ime imaju fiksni telefonski priključak, nudi besplatno korištenje obavijesti na broj 11888 (informacije o telefonskom broju pretplatnika).

Oslobađanje od plaćanja radio i televizijske pretplate

100% slijepe osobe, vlasnici - korisnici RTV prijemnika imaju pravo na oslobođenje od plaćanja radio i televizijske pretplate na jedan prijamnik.

Povlastice Hrvatskog autokluba

Pravo na članske pogodnosti u HAK-u, godišnju članarinu u iznosu od 40 kn i nadoknadu za knjižicu "Auto turing pomoć u RH" u iznosu od 60 kn, osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 40% (pa tako i slijepe osobe) koje same upravljaju osobnim automobilom u osobnom vlasništvu, vlasnici osobnog automobila te roditelji ili skrbnici osoba s tjelesnim oštećenjem koji osobni automobil koriste za njihove potrebe.

Pogodnosti na Gradskim bazenima Čakovec

Pratitelj slijepe osobe ima slobodan ulaz.

PRAVA IZ SUSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite - participacije

Pravo za oslobođenje od plaćanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti slijepe osobe koje zadovoljavaju jedan od slijedećih kriterija: osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100%-tna oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

Pravo na pomagala

Slijepe (osigurane) osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: naočale, kontaktne leće, očne proteze.

Slijepe osobe imaju pravo na tiflotehnička pomagala: dugi bijeli štap za slijepe, sat za slijepe, Braillev pisaći uređaj, čitač ekrana s govornom jedinicom, Brailleva elektronička bilježnica, reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu, elektroničko povećalo.

Aparat za brzo očitavanje šećera u krvi - pravo na pomagalo imaju slijepi dijabetičari koji primaju inzulinsku terapiju, i to najmanje dvije doze dnevno.

OBRAZOVANJE, PROFESIONALNA REHABILITACIJA, RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE

Prednost pri upisu u dječje vrtiće

Djeca s teškoćama u razvoju imaju prednost pri upisu u dječje vrtiće koji su u vlasništvu lokalne uprave, samouprave ili u državnom vlasništvu.

Obrazovanje

Slijepa djeca se mogu obrazovati u specijalnim osnovnim i srednjim školama («Vinko Bek» Zagreb i Osijek) te prema načelu integriranosti u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja imaju pravo na stručnu pomoć tiflopedagoga i udžbenike na Brajevom pismu.

Psihosocijalna rehabilitacija odraslih slijepih osoba

Psihosocijalna rehabilitacija odraslih slijepih osoba provodi se u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek". Cilj programa je samostalniji i kvalitetniji život pojedinca, njegove obitelji i pojedinca u radnoj sredini.

Ako korisnik ima zanimanje u kojem zbog oštećenja vida ne može raditi ili uopće nema zanimanje, a vještačenjem je utvrđeno da ima radnu sposobnost, ovaj centar pruža mu mogućnost profesionalne rehabilitacije i obrazovanja.

Profesionalna rehabilitacija

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost, a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije.

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti odnosno usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se ista zaposli odnosno zadrži posao i u njemu napreduje, te da se profesionalno razvija.

Zaštita zaposlenika - slijepih osoba

Poslodavac može slijepoj zaposlenoj osobi uručiti otkaz Ugovora o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća.

Pravo na dodatne dane godišnje odmora

Slijepi službenici i namještenici u državnim službama imaju pravo na dodatne dane godišnjeg odmora.

Slijepa osoba ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 5 tjedana.

Pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta

Slijepa osoba ima pravo na osobnog asistenta i radnog terapeuta. Poslodavcu se financiraju troškovi za osobnog asistenta i radnog terapeuta najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj je pomoć potrebna.

Poticaji zapošljavanja

Novčane poticaje mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavanju slijepu osobu ili slijepe osobe kod samozapošljavanja.

PRAVA IZ SUSTAVA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem

Zaposlenim osobama s invaliditetom pa tako i slijepim osobama priznaje se pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci. Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.

PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

Pravo na osobnu invalidninu

Slijepe osobe imaju pravo na osobnu invalidninu temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Ako osoba ne ostvaruje nikakav prihod ima pravo na puni iznos osobne invalidnine u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno, a ako ostvaruje neki prihod onda se osobna invalidnina određuje kao razlika od ostvarenog prihoda do iznosa od 1.500,00 kn.

Doplatak za tuđu pomoć i njegu

Slijepe osobe imaju pravo ostvariti doplatak za pomoć i njegu temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Odobrava se u punom iznosu (100% osnovice - 600,00 kn) ili smanjenom iznosu (70% osnovice - 420,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Pravo na dječji doplatak

Doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja pripada djetetu najduže do 21. godine života, a za dijete s težim oštećenjem zdravlja, pravo pripada do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 27. godina života.

Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

Pravo zaposlenih i samozaposlenih roditelja i posvojitelja na rad u skraćenom radnom vremenu radi potrebne pojačane brige i njege djeteta do njegove navršene treće godine života može ostvariti i roditelj ili posvojitelj slijepog djeteta nakon što je za dijete za koje traži pravo na rad u skraćenom radnom vremenu (rad s polovicom punog radnog vremena) u cijelosti iskorišteno pravo na roditeljski dopust.

MOBILNOST

Pravo na znak pristupačnosti

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

Pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za ceste i putarine

Slijepe osobe mogu ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (godišnja naknada). Također mogu ostvariti i pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekata s naplatom.

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Slijepe osobe imaju 4 puta godišnje pravo na povlasticu 75% od redovne cijene vozne karte željeznicom (u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka) ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja.

Komercijalna povlastica za vožnju u IC i ICN vlakovima

Hrvatske željeznice odobravaju povlasticu za slijepe osobe u putničkom prijevozu IC (međugradskim) i ICN (međugradskim nagibnim) vlakovima. Povlastica od 75% na cijenu karte koju plaća slijepa osoba te besplatan prijevoz za pratitelja slijepe osobe ili psa vodiča vrijedi za drugi razred.

Povlastice pri putovanju u inozemstvo

Pratitelj slijepe osobe ne plaća prijevoznu kartu u međunarodnom željezničkom prometu ukoliko slijepa osoba ima nacionalnu iskaznicu za slijepe. Slijepo dijete do četvrte godine ne može ostvariti besplatno putovanje za osobu koja ga prati.

Pravo na popust pri kupnji avionske karte Croatia Airlinesa u domaćem zračnom prometu

Slijepe osobe i njihova pratnja imaju pravo na 50% popusta na određene tarife u domaćem zračnom prometu te imaju pravo sa sobom u kabinu besplatno voditi i psa vodiča.

Pravo slijepe osoba sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i pristupa na javna mjesta

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike. Ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

POREZNE OLAKŠICE I DRUGA PRAVA

Pravo na povećani osobni odbitak kao olakšicu pri porezu na dohodak

Pravo na povećani osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) pri porezu na dohodak imaju slijepe osobe kao olakšicu pri porezu na dohodak.

Oslobođenje od plaćanja carine

Proizvodi posebno dizajnirani za edukaciju, zapošljavanje i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom oslobođeni su plaćanja carine.

Pravo na oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu, ne plaćaju osobe s invaliditetom (uključujući i slijepe osobe) od 70% i većim postotkom i jedan pratitelj.

Plaćanje PDV-a po stopi od 5 posto na ortopedska i druga pomagala

PDV po stopi od 5% plaća se na implantate i druge medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka, navedene u Pravilniku HZZO.

ZAŠTITA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U ŠIREM SMISLU

Ustav Republike Hrvatske propisuje da država posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovom uključivanju u društveni život te osobitu zaštitu na radu, a koji se ostvaruju donošenjem posebnih zakona. Međunarodni okvir za donošenje tih zakona čini i Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom štiti, prati i promiče prava i interese osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99, 46/07, 41/08, 61/11)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00 i 101/00)

Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (NN 81/98)

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (NN 54/13)

Zakon o PDV (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13)

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 7/12, 14/12, 23/12, 25/12, 45/12, 69/12, 85/12, 92/12, 119/12, 147/12, 21/13, 38/13, 93/13, 119/13, 125/13, 129/13, 136/13, 141/13, 154/13, 11/14, 12/14, 22/14, 34/14, 45/14, 54/14, 59/14, 86/14, 53/16, 94/16, 106/16, 108/16, 36/17, 55/17)

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta (NN 25/09)

Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08, 87/14)

Kolektivni ugovor o državnim službenicima i namještenicima (NN 104/13)

Društveni dogovor o listi tjelesnih oštećenja