Članstvo

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti one se osjećaju srcem
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture picture

Donatori

picture picture

Kako postati član Udruge slijepih MŽ?

Kako postati član Udruge slijepih MŽ?
Slijepa osoba može postati članom Udruge ako ispunjava uvjete utvrđene Statutom i ima prebivalište na području Međimurske županije. Slijepa osoba je osoba s ostatkom vida do 5% na boljem oku s korekcijom te osoba sa suženim vidnim poljem do 10 stupnjeva fiksacione točke. Slijepa osoba može biti član samo jedne temeljne udruge Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije. Članstvo u Udruzi može biti redovno, nominalno, podupiruće i počasno:
Redovni član
Redovni članovi su poslovno sposobne osobe kojima pripada puni opseg prava i obaveza predviđenih ovim Statutom.
Nominalni član
Nominalni članovi su maloljetne osobe te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti kojima pripadaju sva prava i obveze redovnog člana, osim prava izbora u tijela Udruge. Nominalne članove u radu Skupštine zastupaju njihovi zakonski zastupnici.
Redovnim i nominalnim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Hrvatski savez slijepih.
Redovni i nominalni članovi mogu biti aktivni ili pasivni.
Aktivni članovi su članovi koji se uključuju u najmanje tri aktivnosti Udruge godišnje.
Pasivni članovi su članovi koji su isključivi korisnici prava, pogodnosti i usluga Udruge.
Podupirući član
Podupirući članovi su fizičke osobe koje pomažu i pridonose radu Udruge.Podupirućim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor Udruge.
Počasni član
Počasni članovi su zaslužni pojedinci koji su dali osobiti doprinos u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Zahtjev za prijem u članstvo punoljetna slijepa osoba podnosi Odboru za članstvo. Za slijepu osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu od navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Za punoljetnu slijepu osobu lišenu poslovne sposobnosti, zahtjev za prijem u članstvo podnosi njezin skrbnik.

Prilikom promjene prebivališta redovni i nominalni članovi Udruge prijavljuju se Udruzi prema novom mjestu prebivališta kojoj će Udruga na zahtjev dostaviti člansku dokumentaciju. Slijepu osobu koja se prijavljuje u Udrugu zbog prijave prebivališta na području Međimurske županije, Odbor za članstvo može uputiti na kontrolni okulistički pregled.

Prava i obveze redovitih članova

Prava redovnih aktivnih članova, članova Skuptštine, su:
Birati i biti biran u tijela Udruge,
Razmatrati i ocjenjivati rad svih tijela Udruge,
Davati prijedloge za što uspješniji rad Udruge,
Pravodobno biti izvješteni o radu Udruge,
Pokretati pitanja odgovornosti i opoziva članova tijela Udruge.
Redovni pasivni članovi imaju prava koja se ostvaruju zakonskim aktima.
Nominalni aktivni i nominalni pasivni članovi imaju ista prava kao i redovni aktivni i redovni pasivni članovi, osim prava izbora u tijela Udruge.
Podupirući i počasni članovi imaju pravo sudjelovati u različitim oblicima rada Udruge.

Obaveze članova su:
Prava redovnih aktivnih članova, članova Skupštine,su: pridržavati se odredbi ovog Statuta i Statuta Saveza, drugih akata Udruge, te odluka i zaključaka njezinih tijela,raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge i štititi ugled i interes Udruge i Saveza,savjesno čuvati opremu i interes Udruge,redovito obavještavati Udrugu o promjeni osobnih podataka i prebivališta.
Obaveza redovnih, nominalnih i podupirućih članova je redovito plaćati članarinu.
Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor Udruge.
Postojeći članovi plaćaju članarinu za tekuću godinu do 31.03., a novi članovi u roku 3 mjeseca od učlanjenja.
Ako član do roka ne plati članarinu, bez opravdanih razloga, gubi prava iz članka 18. do podmirenja obaveze.
Djeca, učenici i studenti na redovnom školovanju plaćaju 50% članarine, a svi ostali 100% članarine.

Članstvo u Udruzi prestaje:
Istupanjem,isključenjem,smrću člana.
Član istupa iz Udruge ako je promijenio mjesto prebivališta ili ako ne želi biti član ni jedne udruge slijepih.
Član se isključuje iz Udruge ako narušava ugled Udruge ili povređuje članske obaveze utvrđene Statutom ili drugim aktima Udruge.Odluku o isključenju donosi Odbor za članstvo.
Protiv odluke Odbora za članstvo nezadovoljni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.
S danom isključenja prestaju sva prava i obveze koje proistječu iz članstva.