Kako postati član

Kako postati član Udruge slijepih Međimurske županije? 

Slijepa osoba može postati članom Udruge ako ispunjava uvjete utvrđene Statutom i ima prebivalište na području Međimurske županije. Slijepa osoba je osoba s ostatkom vida do 5% na boljem oku s korekcijom te osoba sa suženim vidnim poljem do 10 stupnjeva fiksacione točke. Slijepa osoba može biti član samo jedne temeljne udruge Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, nominalno, podupiruće i počasno:

Redovni član
Redovni članovi su poslovno sposobne osobe kojima pripada puni opseg prava i obaveza predviđenih ovim Statutom.

Nominalni član
Nominalni članovi su maloljetne osobe te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti kojima pripadaju sva prava i obveze redovnog člana, osim prava izbora u tijela Udruge. Nominalne članove u radu Skupštine zastupaju njihovi zakonski zastupnici.
Redovnim i nominalnim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Hrvatski savez slijepih.
Redovni i nominalni članovi mogu biti aktivni ili pasivni.
Aktivni članovi su članovi koji se uključuju u najmanje tri aktivnosti Udruge godišnje.
Pasivni članovi su članovi koji su isključivi korisnici prava, pogodnosti i usluga Udruge.

Podupirući član
Podupirući članovi su fizičke osobe koje pomažu i pridonose radu Udruge.Podupirućim članovima izdaje se članska iskaznica čiji oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Počasni član
Počasni članovi su zaslužni pojedinci koji su dali osobiti doprinos u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Zahtjev za prijem u članstvo punoljetna slijepa osoba podnosi Odboru za članstvo. Za slijepu osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu od navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Za punoljetnu slijepu osobu lišenu poslovne sposobnosti, zahtjev za prijem u članstvo podnosi njezin skrbnik.

Prilikom promjene prebivališta redovni i nominalni članovi Udruge prijavljuju se Udruzi prema novom mjestu prebivališta kojoj će Udruga na zahtjev dostaviti člansku dokumentaciju. Slijepu osobu koja se prijavljuje u Udrugu zbog prijave prebivališta na području Međimurske županije, Odbor za članstvo može uputiti na kontrolni okulistički pregled.

Prava i obveze redovitih članova

Prava redovnih aktivnih članova, članova Skupštine,  su: 

 • Birati i biti biran u tijela Udruge,
 • Razmatrati i ocjenjivati rad svih tijela Udruge,
 • Davati prijedloge za što uspješniji rad Udruge,
 • Pravodobno biti izvješteni o radu Udruge,
 • Pokretati pitanja odgovornosti i opoziva članova tijela Udruge.
 • Redovni pasivni članovi imaju prava koja se ostvaruju zakonskim aktima.
 • Nominalni aktivni i nominalni pasivni članovi imaju ista prava kao i redovni aktivni i
 • redovni pasivni članovi, osim prava izbora u tijela Udruge.
 • Podupirući i počasni članovi imaju pravo sudjelovati u različitim oblicima rada Udruge.

Obaveze članova su: 

Prava redovnih aktivnih članova, članova Skupštine, su:

 • pridržavati se odredbi ovog Statuta i Statuta Saveza, drugih akata Udruge, te odluka i zaključaka njezinih tijela,raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge i štititi ugled i interes Udruge i Saveza,savjesno čuvati opremu i interes Udruge,redovito obavještavati Udrugu o promjeni osobnih podataka i prebivališta.
 • obaveza redovnih, nominalnih i podupirućih članova je redovito plaćati članarinu
 • odluku o visini članarine donosi Upravni odbor Udruge
 • postojeći članovi plaćaju članarinu za tekuću godinu do 31.03., a novi članovi u roku 3 mjeseca od učlanjenja
 • ako član do roka ne plati članarinu, bez opravdanih razloga, gubi prava iz članka 18. do podmirenja obaveze
 • djeca, učenici i studenti na redovnom školovanju plaćaju 50% članarine, a svi ostali 100% članarine.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem, isključenjem, smrću člana
 • član istupa iz Udruge ako je promijenio mjesto prebivališta ili ako ne želi biti član ni jedne udruge slijepih
 • član se isključuje iz Udruge ako narušava ugled Udruge ili povređuje članske obaveze utvrđene Statutom ili drugim aktima Udruge.Odluku o isključenju donosi Odbor za članstvo
 • protiv odluke Odbora za članstvo nezadovoljni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od primitka odluke; odluka Skupštine je konačna
 • s danom isključenja prestaju sva prava i obveze koje proistječu iz članstva.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati;               

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps